Theo đó, NHNN Việt Nam đã cấp đổi giấy phép và bổ sung thêm nhiều hoạt động cho ABBANK như: bao thanh toán trong nước; Dịch vụ quản lý tiền mặt; Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn đầu tư; Dịch vụ môi giới tiền tệ…

Chi tiết các nội dung hoạt động của ABBANK theo Giấy phép bao gồm:

Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình được thực hiện các hoạt động của loại hình ngân hàng thương mại theo quy định của Pháp luật và của NHNN Việt Nam, gồm các hoạt động sau đây:

1. Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác.

2. Cấp tín dụng các hình thức sau đây:

a. Cho vay;

b. Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá trị khác;

c. Bảo lãnh ngân hàng;

d. Phát hành thẻ tín dụng;

đ. Bao thanh toán trong nước.

3. Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng.

4. Cung ứng dịch vụ thanh toán trong nước:

a. Cung ứng phương tiện thanh toán;

b. Thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm chi, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ.

5. Mở tài khoản:

a. Mở tài khoản tại NHNN Việt Nam;

b. Mở tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác.

6. Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia.

7. Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn.

8. Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất sát nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư.

9. Tham gia đấu thầu, mua bán tín phiếu Kho bạc, công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu NHNN và các giấy tờ có giá khác trên Thị trường tiền tệ.

10. Mua, bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp.

11. Dịch vụ môi giới tiền tệ

12. Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của NHNN Việt Nam.

13. Vay vốn của NHNN dưới hình thức tái cấp phép vốn theo quy định của Luật NHNN Việt Nam và hướng dẫn của NHNN Việt Nam.

14. Vay, cho vay, gửi, nhận vốn của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNN Việt Nam.

15. Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNN Việt Nam.

16. Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, Kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNN Việt Nam.

17. Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường Quốc tế trong phạm vi do NHNN Việt Nam quy định.

18. Lưu ký chứng khoán.

19. Ví điện tử.

20. Đầu tư hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ

21. Mua nợ.

Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế giấy phép hoạt động số 0031/NH-GP ngày 15/04/1993 cũng như các văn bản khác.