Theo đó, việc triển khai thực hiện theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau” nêu cao vai trò gương mẫu của lãnh đạo trong các cơ quan, đơn vị; “học đi đôi với làm theo”, lấy kết quả “làm theo” là thước đo để đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị của các tập thể, cá nhân; chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể trong đời sống hàng ngày.

Cuộc vận động nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đoàn và tuổi trẻ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, nhất là của người đứng đầu, cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp, gắn liền với triển khai các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ.

Với nhiều hình thức, biện pháp triển khai trong tuyên truyền, vận động, nêu gương điển hình tiên tiến, lan tỏa những bài học giá trị nhân văn, xúc động góp phần làm cho thế hệ trẻ Việt Nam nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của đoàn viên, thanh niên. Thông qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong thanh thiếu nhi.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, liên tục, xuyên suốt của các cấp bộ Đoàn. Ban Thường vụ T.Ư Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Tỉnh, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, các Ban, đơn vị T.Ư Đoàn triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.