Tima vay tien nhanh giai ngan trong ngay

Chuyển giao nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính

UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 61/UBND-KSTTHC (ngày 4-1-2018) về việc chuyển giao nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 92/2017/ NĐ-CP.

Theo đó, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại địa phương do Văn phòng UBND cấp tỉnh, Văn phòng UBND cấp huyện thực hiện, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 29-11-2017 về việc điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và tổ chức liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính của một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố.

Để bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính thống nhất theo quy định của Chính phủ, UBND thành phố chỉ đạo giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành yêu cầu các đơn vị bố trí lãnh đạo đơn vị và chuyên viên theo dõi lĩnh vực này làm đầu mối giải quyết công việc về kiểm soát thủ tục hành chính. Đồng thời, tổng hợp, lập danh sách cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính gửi Văn phòng UBND thành phố trước ngày 15-1-2018 để trình UBND thành phố phê duyệt.

Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã quyết định chuyển giao chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính từ Phòng Tư pháp sang Văn phòng HĐND và UBND cùng cấp; bố trí cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (gồm: 1 lãnh đạo UBND quận, huyện, thị xã; 1 cán bộ lãnh đạo và 1 chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND); chỉ đạo chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn bố trí cán bộ đầu mối (1 công chức Văn phòng - Thống kê hoặc công chức tư pháp cấp xã); kiện toàn, phê duyệt cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và báo cáo UBND thành phố trước ngày 15-1-2018.
Phong Thu
Loading...
Bình luận của bạn !

Tin đọc nhiều
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều