Loading...

Bài tập từ đồng nghĩa, trái nghĩa trong đề minh họa

"Laura handled the vase with great care for fear of breaking it", từ "care" trong câu trên gần nghĩa nhất với "comfort", "success"...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều