Loading...

Bài tập giới từ tiếng Anh chỉ địa điểm

"Mount Everest is ______ the Himalayas". Bạn cần điền giới từ nào vào chỗ trống để được câu hoàn chỉnh.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều